பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்கள் பயிற்சி நாட்களை EMIS யில் பதிவு செய்வது எப்படி?

☝☝☝☝☝☝☝

HOW TO COMPLETE STAFF
TRAINING DETAILS IN EMIS

தயாரிப்பு

🌈📡🔬🛶⏳☂️🔭♻️
இரா.கோபிநாத்
இடைநிலை ஆசிரியர்
ஊ.ஒ.தொ.பள்ளி ஒண்டிக்குப்பம்
கடம்பத்தூர் ஒன்றியம்
திருவள்ளூர் மாவட்டம்